ALGEMENE VOORWAARDEN

ARTIKEL 1: Definities
In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: ‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

ARTIKEL 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Medworld. b.v. hierna te noemen: verkoper, en een koper, waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

ARTIKEL 3: Offertes
De door verkoper gemaakte offertes zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door koper wordt aanvaard heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

ARTIKEL 4: Totstandkoming van de overeenkomst
1. Een overeenkomst met verkoper komt eerst tot stand nadat zij door koper verstrekte opdracht schriftelijk heeft bevestigd

2. De door verkoper aan koper verzonden opdrachtbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van de door verkoper gezonden opdrachtbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 8 dagen na dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan verkoper te kennen heeft gegeven dat hij zich niet met de inhoud van de opdrachtbevestiging kan verenigen.

ARTIKEL 5: Prijzen
1. Alle door verkoper genoemde en overeengekomen prijzen zijn richtprijzen, gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende prijslijsten en prijsbepalende factoren.

2. De door verkoper aan koper uiteindelijk in rekening te brengen prijzen zijn de prijzen zoals deze bij verkoper gelden op de dag dat de levering zal plaatsvinden.

3. Een eventuele verhoging van de in rekening te brengen prijs ten opzichte van de in lid 1 bedoelde richtprijs zal verkoper koper voorafgaand aan de levering meedelen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft koper het recht de overkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient binnen 14 dagen na kennisneming van de prijsverhoging door koper te geschieden.

4. Indien koper consument is geldt dat indien een prijsverhoging plaatsvindt gedurende de eerste drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, koper de overeenkomst kan ontbinden ongeacht het percentage van verhoging.

5. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

ARTIKEL 6: Levering
1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt bij een order met een factuurwaarde van minder dan € 100,- exclusief BTW levering af magazijn van verkoper te Eindhoven plaats.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt bij een order met een factuurwaarde van meer dan € 100,- exclusief BTW levering binnen Nederland franco magazijn koper plaats. Alsdan zijn de vrachtkosten in de overeengekomen prijs begrepen.

3. Behoudens indien levering franco magazijn koper is overeengekomen, vindt het transport van hetgeen door verkoper wordt geleverd voor rekening en risico van de koper plaats. De vrachtkosten zullen door verkoper aan koper in rekening worden gebracht.

4. Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen:

a) bij levering af magazijn verkoper, op het moment dat deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld;

b) bij levering franco magazijn koper, op het moment dat deze aan het door hem opgegeven afleveringsadres zijn bezorgd

5. Indien koper de afname weigert of nalatig is met verstrekken van informatie van of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder gaval opslagkosten verschuldigd zijn.

Het bepaalde in dit lid geldt niet indien koper consument is.

ARTIKEL 7: Levertijd
Een overeengekomen is een geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige aflevering dient koper verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen.

ARTIKEL 8: Deelleveringen
Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

ARTIKEL 9: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen e.d.
Indien door verkoper een afbeelding, catalogus, tekening e.d. is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van de afbeelding, catalogus, tekening e.d. afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform de getoonde of verstrekte afbeelding, catalogus, tekening e.d.

ARTIKEL 10: Wijziging in de te leveren zaken
Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de verpakkingen of de bij behorende documentatie, welke vereist zijn o te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften, of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaken die een verbetering betekenen. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien koper consument is.

ARTIKEL 11: Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:

– indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen

– indien verkoper koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is

In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.

2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en / of materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en / of onevenredig kostbaar wordt, dat nalevering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

3. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien koper consument is.

ARTIKEL 12: Garantie
1. Verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van ontwerp, materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering.

2. Indien de zaak een ontwerp-, materiaal of fabricagefout vertoont, heeft koper recht op herstel van de zaak. Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. Koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is.

3. De garantie geldt niet indien van de door verkoper geleverde zaken een gebruik is gemaakt voor andere doeleinden dan waarvoor zij geleverd zijn of afwijkend van de door verkoper aangeven wijze van gebruik.

Indien koper consument is geldt in afwijking van het voorgaande, het volgende;

1. Verkoper garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van ontwerp-, materiaal-, en fabricagefouten gedurende een periode van 6 maanden na levering

2. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de zaak een gebrek vertoont is verkoper verplicht binnen 3 maanden nadat de koper hem het gebrek heeft gemeld de zaak te herstellen.

3. Zaken die plegen te worden thuisbezorgd worden aan huis gerepareerd; alle andere zaken dienen bij verkoper ter reparatie te worden aangeboden

4. Verkoper kan er voor kiezen om de zaak te vervangen

5. Koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:

– verkoper tot tweemaal toe en vruchtenloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen, of

– koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

6. De garantie vervalt indien koper de schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling van een gegarandeerde zaak.

7. Koper dient aan te tonen dat de zaak onder de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het kenmerk van een zaak is verwijderd of gewijzigd.

ARTIKEL 13: Eigendomsbehoud
1. De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat koper alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of te leveren zaak/zaken zelf

– de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of te verrichten diensten

– eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door koper van de koopovereenkomst(en)

2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitvoering worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

3. Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsbehoud rust bij koper of derden die de zaak voor koper houden weg te halen of weg te doen halen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen of straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag.

4. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

5. Koper verplicht zich op eerste verzoek van verkoper;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en polis van deze verzekering ter inzage te geven ;

– alle aanspraken van koper op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3.239 B.W. ;

– de vorderingen die koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde zaken te verpanden aan verkoper op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3.239 B.W. ;

– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper ;

– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke koper niet onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.

ARTIKEL 14: Gebreken: klachttermijn
1. Koper dient de gekochte zaken bij aflevering -of zo spoedig mogelijk daarna als mogelijk- te (laten) onderzoeken. Hierbij dient koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

– of de juiste zaken zijn geleverd:

– of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld het aantal of de hoeveelheid) overeenstemming met het overeengekomene:

– of de afgeleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 7 dagen na aflevering schriftelijk aan verkoper te melden.

3. Niet -zichtbare gebreken dient koper binnen 7 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 6 maanden na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.

ARTIKEL 15: Betaling
1. Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum;

– door middel van wettig betaalmiddel ten kantore van verkoper

– door overschrijving van het verschuldigde bedrag naar rekeningnr.65.73.71.793, ING Bank te Eindhoven t.n.v Medworld b.v. 2. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is koper in verzuim: koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente van 2%.

3. Ingeval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

4. Door koper gedane betaling strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

5. Koper kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door verkoper wordt erkend, hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige wijze is vast te stellen.

6. Indien koper consument is geldt het bepaalde in lid 5 van dit artikel niet.

ARTIKEL 16: Incassokosten
1. Is koper in gebreke of in verzuim met de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is koper verschuldigd:

– over de eerste € 3.000,- 15%

– over het meerdere tot € 6.000,- 10%

– over het meerdere tot € 15.000,- 8%

– over het meerdere tot € 60.000,- 5%

– over het meerdere 3%

Indien verkoper aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

2. Koper is jegens verkoper de door verkoper gemaakte gerechtelijk kosten verschuldigd in alle instanties, voor zover deze redelijk zijn. Dit geldt alleen indien verkoper en koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.

ARTIKEL 17: Aansprakelijkheid
1. Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen;

2. Verkoper is jegens koper uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk;

– voor schade als gevolg van een gebrek in het geleverde is verkoper slechts aansprakelijk voor zover hij hiertegen is verzekerd, dan wel gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringsuitkering

– verkoper is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van de verkoper

– overigens is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de door koper gelden schade die het rechtstreekse en uitsluitende gevolg is van verkoper

– deze schade komt slechts voor vergoeding in aanmerking indien verkoper hiertegen verzekerd is, dan wel redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn, tot maximaal het bedrag van de verzekeringuitkering

– de door verkoper te vergoeden schade zal worden gematigd indien de door koper te betalen prijs niet in verhouding staat tot de door koper geleden schade

3. Indien koper consument is gelden in afwijking van het bepaalde in lid 1 voor de aansprakelijkheid van verkoper de wettelijke bepalingen.

ARTIKEL 18: Overmacht
1. Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zin rekening komen.

2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:

– de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig, niet behoorlijk geleverd krijgt

– stakingen

– overheidsmaatregelen die verkoper hinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen

– een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten

– bovenmatig ziekteverzuim

– oorlog, oorlogsgevaren, burgeroorlog en oproer

– transportmoeilijkheden

– brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van verkoper of diens leveranciers

3. Indien de prestatie door overmacht langer dan één maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te ontbinden volgens de wet, zonder dat verkoper tot enige vergoeding van schade, door koper of derden geleden, gehouden zal zijn.

4. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderd intreedt nadat verkoper haar verbintenis had moeten nakomen.

5. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

6. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien koper consument is.

ARTIKEL 19: Geschilbeslechting
1. In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, ingeval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Eindhoven. Verkoper blijft echter bevoegd koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

2. Indien koper consument is heeft hij het recht gedurende één maand nadat verkoper zich schriftelijk op deze bepaling heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.